Tampereen kaupunkiseutu mukana 2,4 miljoonan euron palvelurakentamisen hankkeessa

Vuoden 2019 alusta Suomessa käyttöönotettavat uudet julkiset rakennukset tulee rakentaa lähes nolla-energiarakennuksina. Tampereen kaupunkiseutu, Helsingin kaupunki, Tampereen teknillinen yliopisto, Aalto yliopisto ja TAMK sekä 38 yritystä ovat käynnistäneet yhteisen energiatehokkaiden palveluraken-nusten kehityshankkeen COMBIn, jonka kokonaisrahoitus on 2,4 miljoonaa euroa. Hanke on kolmivuoti-nen.

COMBI-hanke tuottaa työkaluja ja ratkaisuja seuraavien energiatehokkuuteen liittyvien asioiden koko-naisvaltaiseen ymmärtämiseen ja hallitsemiseen:

  • rakennussuunnittelu
  • rakentaminen
  • rakennusten käyttö
  • investointi- ja käyttökustannukset
  • tilaratkaisut
  • rakennusten toimivuus
  • kosteustekninen toiminta
  • sisäilmasto
  • talotekniikan ratkaisut

Verkostohankkeen johtamisesta vastaa Tampereen teknillisen yliopiston rakennustekniikan laitos, jolle hanke on sen historian suurin. Tutkimushankkeen koordinaattorina toimii TTY:n rakennusfysiikan tutki-musryhmä ja siihen osallistuu yhteensä 7 eri tutkimusryhmää arkkitehtuurin, rakennetekniikan, talotek-niikan ja rakentamistalouden asiantuntijoista. Yritysten tavoitteena hankkeessa on kehittää omaa osaa-mistaan korkealaatuisten energiatehokkaiden palvelurakennusten toteuttamisessa, tarjota omia ratkaisu-jaan niiden toteutukseen ja löytää myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Hanke on Tampereen talousalueen kärkihanke rakentamisen osa-alueella. Kolmevuotisen hankkeen ko-konaisrahoitus 2,4 miljoonaa euroa koostuu Tekesin INKA-ohjelman EAKR-rahoituksesta, yritysten rahoi-tuksesta sekä tutkimuslaitosten omasta rahoituksesta. Hanke on Tampereen kaupunkiseudun kunnille maksuton, mutta ne ovat mukana päiväkoti- ja koulurakennustensa kautta ja voivat näin kehittää osaa-mistaan ja kuntayhteistyön tavoitteena olevaa seudullista laatutasoa uudis- ja korjausrakentamisessa.

Tampereen kaupunkiseudun kuntien uudiskohteista pilotteina hankkeessa ovat mm. Tampereen ja Kan-gasalan Lamminrahkan koulu, Lempäälän Kuljun päiväkoti-eskari-alaluokat -hanke, Nokian Harjuniityn koulu ja liikuntahalli, Pirkkalan lukio, Vesilahden Narvan päiväkoti ja Ylöjärven Metsäkylän koulun laajen-nus. Mukana on lisäksi kuntien peruskorjauskohteita.

Hankkeen verkkosivut www.tut.fi/combi.

Lisätiedot

Hankkeen vastuullinen johtaja Juha Vinha
Professori TTY
p. 040 849 0296
juha.vinha@tut.fi

Kehittämispäällikkö Ritva Asula-Myllynen
Tampereen kaupunkiseutu
p. 050 4630 732
ritva.asula-myllynen@tampereenseutu.fi